اصطلاحات آزمایشگاهی رایج

اصطلاحات آزمایشگاهی

CBC :

مخفف COUNT BLOOD CELL است و اشاره به شمارش و اندازه گیري تمام مقادیر قابل اندازه گیري و قابل محاسبه خون دارد. که شامل :
MCV-MCH-PLT-HGB-HCT – RBC – WBC – MCHC-MPV-RDW

WBC :

مخفف CELL BLOOD WHITE است و اشاره به تعداد و شمارش سلولهاي سفید خون داردکه شامل نوتروفیل – منوسیت – لنفوسیت – بازوفیل – ائوزینوفیل می شود.

RBC :

مخفف CELL BLOOD RED است و منظور از آن تعدادگلبولهاي قرمز خون می باشد.

HGB :

مخفف HEMOGLOBIN است و منظور از آن میزان رنگدانه خون انسان است که مقدار آن در خون نشاندهنده کم خونی یا پرخونی و یا طبیعی بودن خون فرداست .

MCH :

مخفف و مختصر شده HEMOGLOBIN OF CELL MEAN است و بیانگرمیزان متوسط هموگلوبین درهر سلول است.براساس واحد پیکوگرم بیان میشود.

MCHC :

مخفف و مختصرشده براي CONCENTRATION HEMOGLOBIN CELL MEAN است و بیانگرمیزان غلظت متوسط هموگلوبین در سلول قرمز است. این اندکس گلبول سرخ با میزان رنگدانه هموگلوبین مرتبط است و به اصطلاح گلبول سرخ راهایپرکرومو یاهیپوکروم می گویند.

RDW :

مخفف و مختصر شده براي WIDTH DITRIBUTION CELL BLOOD RED است . اندازه این عبارت نشاندهنده میزان یکنواختی و یا عدم یکنواختی اندازه گلبولهاي سرخ خون است. که هر چه این عدد کمتر باشد به معنی آنست که گلبولهاي سرخ خون یکدست تراست از نظراندازه و برعکس اگر این عدد بزرگتر باشد نشانه عدم یک دست بودن گلبولهاي سرخ خون است و مرتبط با بعضی بیماري ها ست. براي شک به آنیزوسایتوزیس و پویکیلوسایتوزیس می توانید به سراغ این اندکس گلبول سرخ بروید.

Lym :

مخفف و مختصر شده براي کلمه LYMPHOCYTE است که از نظرتعدادازگلبولهاي سفید مهم خون میباشد وکاهش یا افزایش در میزان این سلول خونی هم مرتبط با بیماري هاي غالبا ویروسی است اگرچه با بیماري هاي دیگري نیزمرتبط است.

اخبار و مقالات اخیر طب کار برزویه
آزمایش ادرار و شرایط نمونه گیری

NEU :

مخفف و مختصر شده براي کلمه NEUTROPHIL است که ازدیگرگلبولهاي سفید مهم خون است و افزایش وکاهش در تعداد آن مرتبط با بیماري هاي غالبا عفونی و باکتریایی می باشد اگرچه با بیماریهاي دیگري نیزارتباط دارد.

BUN:

مخفف و مختصر شده NITROGEN UREA BLOOD است سنجش این پارامتر سرمی براي ارزیابی عملکرد کلیه بسیار مفید است . اوره یک محصول فرعی است که از متابولیسم پروتئین ها درکبد تولید می شودو در واقع ضایعات ناشی از مصرف پروتئین ها بصورت اوره ازکلیه ها دفع میگردد بنابراین شاخص خوبی جهت بررسی عملکردکلیه میباشد.

Cr :

مخفف و مختصر شده CREATININE است این جسم آلی در بدن از ماده اي به نام کراتین فسفات حاصل میشودکه در عضلات تولید میگردد. مقدار این جسم در بدن افراد مختلف بستگی متناسب با توده عضلانی فردداردمثلا در نوزادان کمترودر مردان بالغ با توده عضلانی زیاد بیشتر. از این تست به کمک تست BUN جهت عملکردکلیه استفاده میشود.

AST :

مخفف و مختصر شده TRANSAMINASE ASPARTATAE است . که یک آنزیم بوده ودر بدن در بافتهاي مختلف وجود دارد به عنوان مثال این انزیم درکبد – قلب –گلبولهاي سرخ و .. وجود دارد. بالا بودن این انزیم در مقادیرغیر طبیعی نشانگر حضور بیماري در فرد است مانند همولیز درون عروقی – آسیبهاي کبدي ناشی ازهپاتیت و یاکبد چرب – آسیبهاي قلبی.

ALT :

مخفف و مختصر شده TRANSAMINASE ALANINE است همانند AST یک انزیم محسوب میشودکه درهمان بافتهایی که AST وجودداد این انزیم نیز حضورداردو مقادیر بالا ي این انزیم مرتبط است باهمان بیماري هاي که در موردAST بیان شد.

اخبار و مقالات اخیر طب کار برزویه
آزمایش مدفوع از نظر وجود خون

PRO :

مخفف و مختصر شده PROTEIN است . این تست جهت اندازه گیري کل پروتئین هاي سرمی بکارگرفته میشود. از آنجایی که در سرم تعداد متنوعی پروتئین وجوددارد وهرکدام مرتبط با بیمارهاي خاصی است لذا جهت تعیین نوع پروتئین مذکور می بایست تست دیگري به نام پروتئین الکتروفورز انجام گردد تا مشخص گرددکه افزایش یاکاهش مربوط به کدام نوع پروتئین سرمی است.

RETIC :

مخفف و مختصر شده reticolocyte است که ازدسته سلول هاي سرخ خون بحساب میاید . بدلیل نابالغ بودن در رنگ امیزي حیاتی شبکه هایی از رشته هاي ریبوزومی در آن مشاهده میشود . این سلول ها از نظراندازه بزرگ هستند. حضور این سلولهادرخون رابطه مستقیم با فعالیت خونسازي مغز استخوان دارد. تعیین درصد این سلولها درخون جهت براوردمیزان خونسازي موثراست.

PBS :

مخفف و مختصر شده براي smear blood peripheral می باشد که منظور از آن مشاهده اسمیر خون محیطی است . وگزارش اشکال غیر طبیعی و اندازه هاي غیر طبیعی ازگلبول هاي سرخ خون محیطی است.

Diff :

مخفف و مختصر شده differential است که منظور از آن تعیین درصد گلبولهاي سفید خون بصورت چشمی است .در این ازمایش تعداد 100 تا200عددگلبول سفید بطور چشمی شمارش میشودو در صد عدد انواع مختلف سلول هاي سفید خون گزارش میگردد.عمدتا در عفونتهاي میکروبی نوتروفیل ها درصد بالایی پیدا میکنند و در عفونتهاي ویروسی عمدتا درصد لنفوسیتها افزایش پیدا میکند.

G6PD :

مخفف و مختصر شده براي dehydrogenase phosphate 6 glucose است که یک نوع انزیم درون سلولی است که درگلبولهاي سرخ هم یافت میشود این انزیم درگلبولهاي سرخ یک انزیم کلیدي جهت حفظ غشاي گلبولهاي سرخ محسوب میشود چنانچه این انزیم کمبود و یا نایاب باشد همولیزگلبولهاي سرخ خودبخود رخ میدهد و فرد دچار انمی ناشی ازهمولیز خواهد شد.

اخبار و مقالات اخیر طب کار برزویه
دیابت چیست؟ علائم دیابت و درمان دیابت

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک تماس با ما مراجعه فرمایید.

5/5 - (3 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *