اصطلاحات آزمایشگاهی رایج

اصطلاحات آزمایشگاهی

CBC :

مخفف COUNT BLOOD CELL است و اشاره به شمارش و اندازه گیری تمام مقادیر قابل اندازه گیری و قابل محاسبه خون دارد. که شامل :
MCV-MCH-PLT-HGB-HCT – RBC – WBC – MCHC-MPV-RDW

WBC :

مخفف CELL BLOOD WHITE است و اشاره به تعداد و شمارش سلولهای سفید خون داردکه شامل نوتروفیل – منوسیت – لنفوسیت – بازوفیل – ائوزینوفیل می شود.

RBC :

مخفف CELL BLOOD RED است و منظور از آن تعدادگلبولهای قرمز خون می باشد.

HGB :

مخفف HEMOGLOBIN است و منظور از آن میزان رنگدانه خون انسان است که مقدار آن در خون نشاندهنده کم خونی یا پرخونی و یا طبیعی بودن خون فرداست .

MCH :

مخفف و مختصر شده HEMOGLOBIN OF CELL MEAN است و بیانگرمیزان متوسط هموگلوبین درهر سلول است.براساس واحد پیکوگرم بیان میشود.

MCHC :

مخفف و مختصرشده برای CONCENTRATION HEMOGLOBIN CELL MEAN است و بیانگرمیزان غلظت متوسط هموگلوبین در سلول قرمز است. این اندکس گلبول سرخ با میزان رنگدانه هموگلوبین مرتبط است و به اصطلاح گلبول سرخ راهایپرکرومو یاهیپوکروم می گویند.

RDW :

مخفف و مختصر شده برای WIDTH DITRIBUTION CELL BLOOD RED است . اندازه این عبارت نشاندهنده میزان یکنواختی و یا عدم یکنواختی اندازه گلبولهای سرخ خون است. که هر چه این عدد کمتر باشد به معنی آنست که گلبولهای سرخ خون یکدست تراست از نظراندازه و برعکس اگر این عدد بزرگتر باشد نشانه عدم یک دست بودن گلبولهای سرخ خون است و مرتبط با بعضی بیماری ها ست. برای شک به آنیزوسایتوزیس و پویکیلوسایتوزیس می توانید به سراغ این اندکس گلبول سرخ بروید.

Lym :

مخفف و مختصر شده برای کلمه LYMPHOCYTE است که از نظرتعدادازگلبولهای سفید مهم خون میباشد وکاهش یا افزایش در میزان این سلول خونی هم مرتبط با بیماری های غالبا ویروسی است اگرچه با بیماری های دیگری نیزمرتبط است.

اخبار و مقالات اخیر طب کار برزویه
آزمایش ESR چه چیزی را به ما نشان می دهد؟

NEU :

مخفف و مختصر شده برای کلمه NEUTROPHIL است که ازدیگرگلبولهای سفید مهم خون است و افزایش وکاهش در تعداد آن مرتبط با بیماری های غالبا عفونی و باکتریایی می باشد اگرچه با بیماریهای دیگری نیزارتباط دارد.

BUN:

مخفف و مختصر شده NITROGEN UREA BLOOD است سنجش این پارامتر سرمی برای ارزیابی عملکرد کلیه بسیار مفید است . اوره یک محصول فرعی است که از متابولیسم پروتئین ها درکبد تولید می شودو در واقع ضایعات ناشی از مصرف پروتئین ها بصورت اوره ازکلیه ها دفع میگردد بنابراین شاخص خوبی جهت بررسی عملکردکلیه میباشد.

Cr :

مخفف و مختصر شده CREATININE است این جسم آلی در بدن از ماده ای به نام کراتین فسفات حاصل میشودکه در عضلات تولید میگردد. مقدار این جسم در بدن افراد مختلف بستگی متناسب با توده عضلانی فردداردمثلا در نوزادان کمترودر مردان بالغ با توده عضلانی زیاد بیشتر. از این تست به کمک تست BUN جهت عملکردکلیه استفاده میشود.

AST :

مخفف و مختصر شده TRANSAMINASE ASPARTATAE است . که یک آنزیم بوده ودر بدن در بافتهای مختلف وجود دارد به عنوان مثال این انزیم درکبد – قلب –گلبولهای سرخ و .. وجود دارد. بالا بودن این انزیم در مقادیرغیر طبیعی نشانگر حضور بیماری در فرد است مانند همولیز درون عروقی – آسیبهای کبدی ناشی ازهپاتیت و یاکبد چرب – آسیبهای قلبی.

ALT :

مخفف و مختصر شده TRANSAMINASE ALANINE است همانند AST یک انزیم محسوب میشودکه درهمان بافتهایی که AST وجودداد این انزیم نیز حضورداردو مقادیر بالا ی این انزیم مرتبط است باهمان بیماری های که در موردAST بیان شد.

اخبار و مقالات اخیر طب کار برزویه
داروهایی که باعث تغییر رنگ ادرار میشوند!

PRO :

مخفف و مختصر شده PROTEIN است . این تست جهت اندازه گیری کل پروتئین های سرمی بکارگرفته میشود. از آنجایی که در سرم تعداد متنوعی پروتئین وجوددارد وهرکدام مرتبط با بیمارهای خاصی است لذا جهت تعیین نوع پروتئین مذکور می بایست تست دیگری به نام پروتئین الکتروفورز انجام گردد تا مشخص گرددکه افزایش یاکاهش مربوط به کدام نوع پروتئین سرمی است.

RETIC :

مخفف و مختصر شده reticolocyte است که ازدسته سلول های سرخ خون بحساب میاید . بدلیل نابالغ بودن در رنگ امیزی حیاتی شبکه هایی از رشته های ریبوزومی در آن مشاهده میشود . این سلول ها از نظراندازه بزرگ هستند. حضور این سلولهادرخون رابطه مستقیم با فعالیت خونسازی مغز استخوان دارد. تعیین درصد این سلولها درخون جهت براوردمیزان خونسازی موثراست.

PBS :

مخفف و مختصر شده برای smear blood peripheral می باشد که منظور از آن مشاهده اسمیر خون محیطی است . وگزارش اشکال غیر طبیعی و اندازه های غیر طبیعی ازگلبول های سرخ خون محیطی است.

Diff :

مخفف و مختصر شده differential است که منظور از آن تعیین درصد گلبولهای سفید خون بصورت چشمی است .در این ازمایش تعداد 100 تا200عددگلبول سفید بطور چشمی شمارش میشودو در صد عدد انواع مختلف سلول های سفید خون گزارش میگردد.عمدتا در عفونتهای میکروبی نوتروفیل ها درصد بالایی پیدا میکنند و در عفونتهای ویروسی عمدتا درصد لنفوسیتها افزایش پیدا میکند.

G6PD :

مخفف و مختصر شده برای dehydrogenase phosphate 6 glucose است که یک نوع انزیم درون سلولی است که درگلبولهای سرخ هم یافت میشود این انزیم درگلبولهای سرخ یک انزیم کلیدی جهت حفظ غشای گلبولهای سرخ محسوب میشود چنانچه این انزیم کمبود و یا نایاب باشد همولیزگلبولهای سرخ خودبخود رخ میدهد و فرد دچار انمی ناشی ازهمولیز خواهد شد.

اخبار و مقالات اخیر طب کار برزویه
آزمایش های سرطان کولورکتال

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک تماس با ما مراجعه فرمایید.

5/5 - (3 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *