معاینات بدو استخدام

معاینات بدو استخدام

طبق ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی، از جمله وظایف کارفرمایان قبل از به کار گیری افراد انجام معاینات بدو استخدام می باشد:

نظربه اینکه آگاهی از وضعیت جسمی و روحی پرسنل در انتخاب شغل مناسب نقش اساسی داشته و عدم تناسب شغل با وضعیت و توانائی افراد ممکن است منجر به حوادث ناشی از کار و یا تشدید بیماری گردد لذا در اجرای ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی خواهشمند است قبل از به کار گماردن پرسنل نسبت به انجام معاینات پزشکی از طریق مراکز مجاز اقدام و نتیجه معاینات جهت درج در پرونده بیمه شده همراه با اولین لیست به این شعبه تحویل و رسید دریافت نمائید. بدیهی است در صورت عدم انجام معاینات چنانچه افراد به کار گرفته شده از کارافتاده و یا بیماری آنان تشدید شود و یا فوت نمایند و این موضوع حسب نظریه اعلامی از سوی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ناشی از عدم تناسب شغل وی با وضعیت جسمی و روحی تشخیص داده شود سازمان تأمین اجتما عی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارات ناشی از پرداخت مستمریها و سایر حمایت ها از کارفرما اقدام می نماید.

بیماری

 وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.

ازکار افتادگی کلی

 عبارتست ازکاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را بدست آورد (درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ٦٦% و بیشتر).

ازکار افتادگی جزئی

 عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط  قسمتی از درآمد قبلی خود را بدست آورد (میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ٣٣ تا ٦٦% و به علت حادثه ی ناشی از کار باشد).

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک تماس با ما مراجعه فرمایید.

TOP