معرفی تیم تخصصی مرکز طب کار برزویه

مسئول دفتر

خانم افسون حمیده

اپتومتریست ها

آقای رسول امینی

ادیولوژیست ها

خانم یاسمن نورایی

آقای جلال بوغداداغی

آقای ساجد بادفر

کارشناسان بهداشت حرفه ایی

خانم مهندس زهرا پورعلی

خانم مهندس زهرا اعلایی

خانم مهندس بهاره ایران پرست

خانم مهندس شیرین کیان

خانم مهندس سحر گنجی

خانم مهندس مهسا الفی