اعضای هیئت مدیره

مهندس محمدرضا احمدی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

دکتر سید حمیدرضا زین الدین

رئیس هیئت مدیره (موسس و مسئول فنی)

مهندس ناصر فلاح حاجی آبادی

نائب رئیس هیئت مدیره