عامل سر و صدا

آلودگی صدا

آلودگی صوتی

چرا صداهای خیلی بلند ناخوشایند و آسیب رسان هستند؟ صدا شکلی از انرژی جنبشی است و هرچقدر شدت صدا بیشتر باشد( یعنی صدا بلندتر باشد) ... ادامه